برگزاری جلسه مدیران و رابطان پژوهش سرا در سالن فردوس

این جلسه با حضور  جناب آقای پوستین دوز مدیریت محترم منطقه و معاونین ایشان  همچنین  جمعی از مدیران مدارس و رابطان پژوهش سرا و دانش آموزان برگزیده و نخبه برگزار گردید.در این برنامه یک دانش آموز از هر مدرسه به عنوان سردبیر انجمن های علمی حضور داشت .آنچه در این جلسه مطرح شد گزارش دقیق آماری میزان مشارکت مدارس همچنین فعالیتها و دستاوردهای سال تحصیلی گذشته و تبیین برنامه سال جاری بوددر ضمن جناب آقای پوستین دوز مشارکت بیش از پیش مدارس را خواستار شدند.در پایان جلسه از دانش آموزان پژوهشگر و برگزیده همچنین مدیران و رابطان برتر منطقه تقدیر گردید.

img_20161025_142715 img_20161025_143733img_20161025_143702